Anasayfa Boşanma Davası Yahudilikte Boşanma

Yahudilikte Boşanma

Yazar: Editör

Yahudiler Rabbanî’ler ve Karâî’ler olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu iki grup arasındaki ihtilaf Talmut’a inanıp inanmama noktasındadır. Rabbaniler Tevrata ve Tal-mut’a inanırlar. Karâî’ler ise Talmut’un semavi bir kitap olduğuna inanmazlar, onu bir fıkıh kitabı olarak görürler. Bu ild fırka M.S. sekinci asırda ayrılmışlardır.

Bu iki grup arasında evlilik caiz değil haramdır. Bunun sebebi: Karâî’lere göre; kadın belli sebeplerden dolayı boşanmayı ister, koca da bundan kaçınırsa hakimin aralarını ayırması caizdir. Rabbaniler’e göre ise bu caiz değildir. Bu konuda Rabbaniler şöyle derler: Karâî’lerin nesli haramdır. Bazen hakimin kocasının rızası olmadan boşa-dığı kadın başka biriyle evlenir ve bir zürriyet meydana getirir. Halbuki bu kadın kendisini boşamayan ilk kocasının nikahında olmaya devam eder.

Rabbaniler’e göre; hoş bir şey olmasa da erkeğin kendi iradesi ile boşanma teşebbüsü caizdir. İbn Şem’un’un Ahvâl-i Şahsiyye kitaplarında konuyla ilgili 224.mad.: “Boşama erkeğin elindedir” der. 225.maddede:”Kadımn boşamayı kabul etmesi şart değildir” hükmü yer almaktadır. 328. mad. ise: “Erkeğin sebepsiz yere ilk karısını boşaması yakışmaz” şeklindedir. 327. maddede boşama sebeplerinden bir kısmı şöyle ifade edilir: “Boşama işini bir sene yahut daha az bir süre oyalamak caizdir. Kocanın karıyı çirkin görmesi veya hastalık halinde karı-kocanm arası ayrılır.”

Maddeler arasında çelişkiler görülmelde beraber, gerçekte maksat irşaddır. Ya-” ni, kişinin karısını sebepsiz yere boşaması dinen caiz olmamakla beraber, hükmen -boşamaya sevkeden sebepler dikkate alınmadan – geçerlidir.

Karâî’lere göre ise boşama işi ihtilaflıdır. Hakimin takdir edeceği kanuni bir mazeret olmaksızın erkeğin karısını boşaması caiz değildir. Kadın da erkek gibi boşama talebinde bulunabilir. Karâî’lere göre; boşanma kan ya da kocanın talebi üzerine, kanunda zikredilen belirli sebeblerden dolayı hakimin boşama kararıyla tamam olur. Ancak, kan-koca boşanma konusunda anlaşırlarsa, boşantna sebebleri açıklanmaksızm hakimin önünde boşanma gerçekleşir. Kadın, kendisinde bulunan mücerred bir kusurdan dolayı boşanamaz. Karai’ler, boşanmaya sebeb olacak kusurlan “tahammül edilemilecek kusurlar” olarak nitelendirmişler ve bunları üç maddede ele almışlardır:

a) Nefiste olup da dine zarar veren kusurlar.

b) Bedende veya huyda bulunan kusurlar.

c) Çarşılarda ve yollarda giyim-kuşamına dikkat atmemek, şeref ve haysiyeti zedeleyici bir iş yapmak vb. davranışlar.

Netice olarak: Yahudilikte; ister Rabbani’lerin benimsediği gibi kocanın münferit iradesiyle olsun, isterse Karai’lerin benimsediği gibi hakimin takdir edeceği kanuni bir sebebten dolayı olsun boşanma, hakimin önünde kocanın karısına talak bağını teslim etmesiyle meydana gelir.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !