Anasayfa Boşanma Davası Terk Nedeniyle Boşanmada Yargıtay Kararları

Terk Nedeniyle Boşanmada Yargıtay Kararları

Yazar: Editör

Terk Nedeniyle Boşanma Davaların Emsal Teşkil Edebilecek Örnek Yargıtay Kararları

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/15942
K. 2006/136
T. 23.1.2006

BOŞANMA ( Terk Sebebiyle – Davalının Bağımsız Bir Eve Davet Edilmediği/İhtara Uymamakta Haklı Olduğu )

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Davalının Bağımsız Bir Eve Davet Edilmediği – İhtara Uymamakta Haklı Olduğu )
4721/m.164, 186, 195

ÖZET : İhtar kanuni şekil ve sürelere uygun isede, davalının, tarafların birlikte veya Türk Medeni Kanununun 188. maddesindeki şartların oluşması sebebiyle eşlerden biri tarafından seçilen ya da hakim tarafından belirlenen ( TMK.md.195 ) bağımsız bir eve davet edilmediğinin anlaşılmasına göre, davalı ihtara uymamakta haklıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Her ne kadar ihtar kanuni şekil ve sürelere ( TMK.md.164 ) uygun isede, yapılan soruşturmaya,toplanan delillere, kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının, tarafların birlikte ( TMK.md.186 ) veya Türk Medeni Kanununun 188.maddesindeki şartların oluşması sebebiyle eşlerden biri tarafından seçilen ya da hakim tarafından belirlenen ( TMK.md.195 ) bağımsız bir eve davet edilmediğinin anlaşılmasına ve böylece davalının ihtara uymamakta haklı görülmesine göre temyiz itirazları yerinde olmadığı gibi, diğer yönlere ilişkin temyiz itirazları da varit değildir.

SONUÇ : Bu itibarla bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı ilam harcının,temyiz edene yüklenmesine, peşin harcın mahsubuna işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.1.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

********************************************************************************************************

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/18362
K. 2006/253
T. 24.1.2006

BOŞANMA ( Terk Sebebiyle – Evlenmeden 2-3 Ay Sonra Haklı Sebeple Evi Terk Eden Kadının Ortak Evi Terkte Haklı Oluşu Ona Hayat Boyu Eşinden Ayrı Yaşama Hakkı Bahşetmeyeceği )

AYRI YAŞAMA HAKKI ( Evlenmeden 2-3 Ay Sonra Haklı Sebeple Evi Terk Eden Kadının Ortak Evi Terkte Haklı Oluşu Ona Hayat Boyu Eşinden Ayrı Yaşama Hakkı Bahşetmeyeceği – Terk Sebebiyle Boşanma )

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Evlenmeden 2-3 Ay Sonra Haklı Sebeple Evi Terk Eden Kadının Ortak Evi Terkte Haklı Oluşu Ona Hayat Boyu Eşinden Ayrı Yaşama Hakkı Bahşetmeyeceği – Kadının İhtara Uymaması )

4721/m. 164

ÖZET : Davalı, evlenmelerinden 2-3 ay sonra haklı sebeple evi terk etmiştir. Davalının, ortak evi terkte haklı oluşu ona, hayat boyu eşinden ayrı yaşama hakkı bahşetmez.

Koca, mahkemeye başvurarak eşinin eve dönmesi için ihtar edilmesini istemiş, istek doğrultusunda verilen ihtar kararı davalıya tebliğ edilmiştir. Gerekli yol giderleri de karşılanmıştır. İhtar usule uygundur. Davalı, haklı bir sebeple davete uymadığını ispat edememiştir. Kocanın, ihtarının samimi bir arzunun ürünü olmadığı yönünde delil yoktur. Türk Medeni Kanununun 164. maddesi şartları gerçekleşmiştir

DAVA : Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin ) 14.9.2005 gün ve 11269-12040 sayılı ilamiyle ) bozulmasına karar verilmişti. Sözü geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Toplanan delillerden, davalının, evlenmelerinden 2-3 ay sonra ( davacının beyanına göre 15.5.2002 tarihinde ) haklı sebeple evi terk ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim davalı kadın, 22.5.2002 tarihinde nafaka davası açmış,ayrı yaşamakta haklılığı kabul edilerek, lehine nafakaya hükmedilmiştir. Davalının, ortak evi terkte haklı oluşu ona, hayat boyu eşinden ayrı yaşama hakkı bahşetmez.

Koca, 9.6.2003 tarihinde mahkemeye başvurarak eşinin eve dönmesi için ihtar edilmesini istemiş, istek doğrultusunda verilen ihtar kararı davalıya 23.6.2003 tarihinde tebliğ edilmiştir. Gerekli yol giderleri de karşılanmıştır. İhtar usule uygundur. Davalı, haklı bir sebeple davete uymadığını ispat edememiştir. Kocanın, ihtarının samimi bir arzunun ürünü olmadığı yönünde delil yoktur. Davalının annesi tanık Ümmühan’ın ifade ettiği olay, ihtar süresi içinde değil, ilk ayrıldıkları döneme ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 164. maddesi şartları gerçekleşmiştir. Ne var ki ilk incelemede bu yön gözden kaçtığından hüküm bozulmuştur. Davacının karar düzeltme talebinin kabulüne, bozma kararının kaldırılmasına hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/I-4. maddesi gereğince davacının karar düzeltme isteğinin kabulüne, Dairemizin 14.9.2005 tarihli 11269-12040 sayılı bozma kararının kaldırılmasına hükmün yukarıda gösterilen sebeple ONANMASINA,aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, 24.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

********************************************************************************************************

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/2005
K. 2003/4324
T. 27.3.2003

İHTAR EDENİN NİŞANLANMASI ( İhtarı Gönderen Kocanın Samimiyetsiz Olması Ve Ayrı Ev Temin Etmemesi – Terk Sebepli Davanın Reddi Gereği )

İHTARIN SAMİMİYETSİZLİĞİ ( Kocanın Evi Terk Eden Eşine Davet İhtarı Göndermesine Rağmen Ayrı Ev Temin Etmemesi Ve Başkasıyla Nişanlanması – İhtarın Geçersiz Sayılacağı )

KATKI PAYININ TAZMİNİ ( Boşanmanın Ferisi Sayılamaması – Nisbi Harcın İkmal Ettirilmesi Gereği )

BOŞANMANIN EKİ OLMAYAN TAZMİNAT DAVASI ( Nisbi Harca Tabi Olması – Ayrı Veya Karşı Dava Açılarak İstenebileceği )

4721/m. 164, 174, 220
1086/m. 178, 413
492/m. 34
743/m. 132, 143

ÖZET :

1-İhtar gönderen eşin nişanlanması, ihtarın samimiyetsizliğini göstereceğinden terk sebepli davanın reddi gerekir.

2-Katkı payının istirdadına yönelik tazminat davası boşanmanın eki olmayıp nisbi harca tabidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.

1-Davacı bağımsız ev temin etmediği gibi, Nesibe isimli kadınla nişanlanmıştır. Bu durum karşısında ihtar samimi olmadığından davanın reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir.

2-Kadının istediği maddi tazminat, araba ve ev alımına katkıya ilişkin olup bu istem boşanmanın fer’i niteliğinde değildir. Bu konuda harcı verilerek açılmış usulüne uygun bir dava ve karşı dava bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilecek yerde, kesin hüküm oluşturacak şekilde talebin reddi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 27.03.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

*****************************************************************************************************

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/2033
K. 2003/3193
T. 10.3.2003

TERK SEBEPLİ BOŞANMA ( Kadına Davet İhtarı Tebliği – Kocanın İki Aylık Eve Dönme Süresi Dolmadan Boşanma Davası Açması/Reddi Gereği )

İKİ AYLIK SÜRE ( Kocanın İki Aylık Eve Dönme Süresi Dolmadan Boşanma Davası Açması – Reddi Gereği )

SÜRE DOLMADAN AÇILAN DAVA ( Kadının Evi Terki Üzerine Davet İhtarı Tebliğ Edilmesi – Davanın Reddi Gereği )

4721/m. 164
743/m. 132

ÖZET : İki aylık süre dolmadan açılan terk sebepli boşanma davası reddolunmalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece davalıya gönderilen ihtar kararı davalıya 2.4.2002 tarihinde tebliğ edilmiş, dava ise 2.6.2002 tarihinde Türk Medeni Kanununun 164/2. maddesinde yazılı iki aylık süre dolmadan açılmıştır.

Davanın reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 10.03.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

****************************************************************************************************

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/219
K. 2003/2180
T. 20.2.2003

EVE DÖNÜŞ İHTARI ( Eşin Evi Terketmesi – İhtarda Anahtar Yerinin Bildirilmemesi Ve Masraflar İçin Makul Para Yatılmaması/Geçersiz Sayılacağı Sebebiyle Davaya Dayanak Yapılamacağı )
ANAHTAR YERİNİN BELİRTİLMEMESİ ( Evden Ayrılan Eşin Dönmesi İçin İhtar Yapılması – Geçersiz olması )
GİDİŞ DÖNÜŞ VE KONAKLAMA MASRAFI ( Evden Ayrılan Eşin Dönmesi İçin İhtar Yapılması – Makul Bir Ücretin Yatırılmaması /İhtarı Geçersiz Kılacağı )
YETERSİZ MASRAF HAVALESİ ( Evden Ayrılan Eşin Dönmesi İçin İhtar Yapılarak Makul Bir Ücretin Yatırılmaması – İhtar Geçersiz Olacağı İçin Davanın Reddinin Gerekliliği )

4721/m. 164
743/m. 132

ÖZET : Birliğe davet ihtarnamesinde evin anahtarının yerinin gösterilmemiş olması, ihtarnameyi geçersiz kılar. Ayrıca gönderilen para hem gidiş dönüş yol hem de konaklama masrafına rahatlıkla yetecek seviyede olmak zorundadır. Aksi takdirde ihtarname bu husustan da geçersiz hale gelir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.

Davalıya gönderilen ihtarda anahtarın yeri belirtilmediği gibi, davalı Horasan’dan Nazilli’ye davet edilmiş, 30.000.000 TL. yol gideri yatırılmıştır. Bu yol gideri de gidiş, dönüş makul süre konaklama giderlerini karşılayacak yeterlilikte değildir. İhtar bu yönüyle geçersiz olup, davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 20.02.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

*****************************************************************************************************
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/4676
K. 2003/7547
T. 26.5.2003

EVE DÖNÜŞ DAVETİ İHTARI ( Eve Dön İhtarında Davet Edilen Evin Adresi Kapı Numarasıyla Birlikte Açıkça Gösterilmediğinden İhtarın Bu Haliyle Geçerli Kabul Edilememesi )

ADRESİN AÇIK OLMAMASI ( Eve Dön İhtarında Davet Edilen Evin Adresi Kapı Numarasıyla Birlikte Açıkça Gösterilmediğinden İhtarın Bu Haliyle Geçerli Kabul Edilememesi )

KAPI NUMARASININ BELİRTİLMEMİŞ OLMASI ( Davet Edilen Evin Adresi Kapı Numarasıyla Birlikte Açıkça Gösterilmediğinden İhtarın Bu Haliyle Geçerli Kabul Edilememesi )

ÇALIŞILAN ŞEHRE DAVET GEREĞİ ( Davacının Başka Bir Vilayette Çalıştığı ve Çalışılan Yere de Davet Edilmediğinden İhtarın Bu Haliyle Geçerli Kabul Edilememesi )

4721/m.164
743/m.132

ÖZET : Davet edilen evin adresi kapı numarasıyla birlikte açıkça gösterilmediği gibi, davacının davet ettiği evin bulunduğu yerde tarafların daha önce birlikte hiç oturmadığı, davacının başka bir vilayette çalıştığı ve çalışılan yere de davet edilmediğinden ihtar bu haliyle geçerli kabul edilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.

İhtap kararında davet edilen evin adresi kapı numarasıyla birlikte açıkça gösterilmediği gibi, davacının davet ettiği evin bulunduğu yerde tarafların daha önce birlikte hiç oturmadığı, davacının Denizli’de çalıştığı 10.2.2002 tarihli zabıta yazısından anlaşılmaktadır. Çalışılan yere de davet edilmediğinden ihtarın bu haliyle 27.3.1957 gün, 10/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına uygun bulunmaması karşısında davanın reddi gerekirken, yazılı olduğu şekilde kabulü doğru bulunmayarak bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

****************

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !