Anasayfa Boşanma Davası Hrıstiyanlık’ta Boşanma

Hrıstiyanlık’ta Boşanma

Yazar: Editör

Hristiyanlık; Yahudilik ve İslâmiyette olduğu gibi boşamayı kocanın kend, iradesine bırakmaz. Hıristiyanlıkta boşanmak yasaktır. Kilise tamsilcileri arasındaki hakim olan görüş zina halinde bile olsa boşanmanın haram olduğu şeklindedir. Koca, suç işleyen karısına pişman olup günahına tevbe ettiğinde dönmesi gerekir. Kişi karısını sırf kendi iradesi ve tercihi ile ayırıp boşayamaz. Ancak Huristiyanlıkta karı-kocadan birisinin talebi üzerine hakimin hükmü ile boşanma gerçekleşebilir. Boşanmanın cevazı etrafındaki ihtilaflar kiliseleri üç mezhebe ayırmıştır.

1-Katolik Mezhebinde Boşanma:

Katoliklere göre, hangi sebepten olursa olsun boşanmak caiz değildir. Bunların delilleri şunlardır:

a) Karısını boşayıp başka bir kadınla evlenen zina etmiş, bir erkekten boşanan kadınla evlenen de zina etmiştir.

b)Bir yahudi fırkası olan Ferisi’ler Hz.İsa’yı denemek için ona:”Kişiye kansını boşamak caiz midir ?” diye sordular. O şöyle cevap verdi: “Size Musa ne tavsiye etti ?” Dediler ki “Musa boşanmaya izin verdi, biz de boşadık.” Bunun üzerine Hz.İsa cevap vererek şöyle dedi: “Kalplerinizin katılığından dolayı size bu vasiyet yazıldı. Fakat yaratıkların ilki erkek ve kadındır. Onları Allah yarattı. Bundan dolayı kişi annesini,babasını terkeder, karısıyla birleşir ve iki beden bir tek beden olur. Allah’ın birleştirdiğini kul ayıramaz.”

c)Evlilik, kilisenin mukaddes sırlarından birisidir. Onun çözülmesi caiz değildir. Evlilikten sonra hangi sebeple olursa olsun ayrılmak caiz olmaz. Polis Rasül, erkeklere şöyle seslenir:”Ey erkekler ! İsa’nın kiliseyi sevdiği ve onu kutsamak için kendini teslim ettiği gibi siz de karılarınızı seviniz.” Bundan dolayı Hıristiyanlar kocanın karısıyla o-lan irtibatını, İsa’nın kilise ile olan irtibatı gibi görürler ve ayrılığı kabul etmezler.Bunu ilâhî tabiat kanunlarına da isnad ederek Tekvin’deki şu kıssayı delil getirirler: Allah, A-dem’den sonra, onun tek başına olmasını iyi bulmadığı için Havva’yı yarattı. Allah Havva’yı yarattıktan sonra Adem’in diline şu sözü koydu: Bu ayet benim kemiğimden bir kemik, benim etimden bir ettir. Bundan dolayı erkek anne-babasmı terkeder, karısıyla birleşir ve bir tek ceset olurlar.8

2- Protestan Mezhebinde Boşanma:

Protestanlar boşanmayı iki halde caiz görürler: Zina halinde, din değiştirme halinde. Karı-kocadan biri zina etse veya din değiştirse diğeri hakimden boşanma talebinde bulunabilir.

a)Zina sebebiyle boşanma:

Bu boşanma sebebindeki delilleri Matta incilindendir: Hz.İsa insanlara verdiği öğütte şöyle dedi: “Kim zinadan başka bir sebeple karısını boşarsa, karısını zaniye yapmış olur.Kiıtı de boşanmış bir kadınla evlenirse zina yapmış olur.” Ferisi’ler Hz.İsa (a.s)ı deneyerek: “Kişiye herhangi bir sebeple karısını boşamak caiz midir?” diye sormuşlar, o da şöyle cevap vermiş: “Başlangıçta Yaratan’m onları erkek ve dişi yarattığını ve ikisinin bir beden olacağını okumadınız mı? Onlar artık iki değil, fakat bir bedendir. İmdi Allah’ın birleştirdiğini insan ayırmasın.” Ferisi’ler bu sefer: “Öyleyse Musa niçin kadını boşamayı emretti?” deyince Hz.İsa, “Kalplerinizin katılığından ötürü Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi. Fakat başlangıçta öyle olmamıştır. Ben size derim ki: Kim zinadan başka bir sebeple kansını boşarsa onu zaniye yapmış olur. Kim de boşanmış bir kadınla evlenirse zina yapmış olur.”

Matta incilindeki bu nasslar, zina halinde boşamanın cevazı konusunda açıktır. Ancak bu konuda Matta incili yalnız kalmıştır. Çünkü diğer indilerde bu görüşlere yer verilmemiştir.

Protestan alimlerinin çoğu koca, karıyı uzun zaman terkederse eşler arasında ayrılmanın caiz olabileceğini şuna istinaden ileri sürerler: “Fakat evli olanlara ben değil, ancak Rab emrediyor: “Karı kocasından ayrılmasın -fakat eğer ayrılırsa da kocasız kalmasın, yahut kocasıyla barışsın- ve koca karısını bırakmasın.”

b) Din değiştirme sebebiyle boşanma:

Bu çeşit boşama şu esasa dayanır: Hıristiyanlık dinini değiştiren hükmen ölü kabul edilir. Hakikaten ölenin nikahı fesholduğu gibi, hükmi ölümü de hakiki ölüme kıyas ederek şöyle derler: Kan-kocadan kim dinini değiştirirse, Hıristiyanlık dininde kalan, boşanmayı isteme hakkına sahip olur.11

3- Ortodoks Mezhebinde Boşanma

Ortodokslar boşanma konusunda Protestanların kabul ettikleri sebepleri kabul etmişler, ancak İndilerde zikredilmeyen başka sebepler de ilave etmişlerdir. Bu sebepler çoğalarak tehlikeli bir sınıra ulaşmış, evlilik bağının bekası imkansız hale gelerek kan-kocadan herbiri zararlara uğratılmıştır.

Ortodokslukta aslolan Matta incilinde de geçtiği gibi, evlilik bağının, zinanın dışında çözülmesi caiz olmayan kutsal bir bağ olduğudur. Ortodoks kilisesinde uzun bir zaman kanun bu minval üzere yürüdü. Ancak bu mezhebin alimleri, diğer mezheplerden ayrılarak; kötü yolda olmak, ayıplı olmak, delilik, hastalıklar gibi durumlarda boşanmayı mübah saydılar. Kitapların çoğu bu değişimin meydana gelmesinde sebep olarak Roma hukukunun Ortodoks kilisesi üzerindeki nüfuzunu gösterirler.12

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !